Op ma(k)edra wiesselen

SchoulfestBiekerech, 10. Juli 2019

Um Schoulfest zu Biekerech hunn d'Kanner vun den Zyklen 2 bis 4 zesumme mat der Equipe vu mimamu-makedra gewise wat si an der Woch vum "Semaine du patrimoine" geschafft hunn.

An der vollbesater Sportshal waren eng ronn 200 Elteren a Familjememberen begeeschtert vun de Kanner hirem Musizéieren an Theaterspill.


» Fotoen