mimamu.lu & makedra.lu

Zum mimamu Site

Op dëser Säit fannt Dir vill flott Iddie ronderëm d’musikalesch Fërderung; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechtert d’Land lafen.

Zum makedra Site

Op dëser Säit fannt dir vill flott Iddie ronderëm d‘Fërderung am Beräich vum Theater; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechter d’Land lafen.


News


01.10.2020

Neit Material

Oktober 2020
10.09.2020

Newsletter

Newsletter September

2020

16.07.2020

Klangkiste.WDR.de

06.02.2020

Happy Birthday Beethoven

250 Joer Beethoven