mimamu.lu & makedra.lu

Zum mimamu Site

Op dëser Säit fannt Dir vill flott Iddie ronderëm d’musikalesch Fërderung; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechtert d’Land lafen.

Zum makedra Site

Op dëser Säit fannt dir vill flott Iddie ronderëm d‘Fërderung am Beräich vum Theater; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechter d’Land lafen.


News


14.09.2021

Rentrée 2021/22

Material fir de Schoulufank

01.08.2021

Rentrée 2021/22

Material fir de Schoulufank

13.07.2021

Schéi Vakanz!

13.07.2021

Neit Material

September 2021