Forum


An dëser Rubrik fannt Dir ee Forum fir den Austausch mat der MimaMu-Equipe, mä virun allem fir den Austausch ënnerteneen.

De Forum steet just Persounen aus dem lëtzebuerger Educatiounswiesen zur Verfügung (Enseignanten, Educateuren, …)
Dir braucht ee Benotzerkonto fir Iech unzemellen. Fals Dir nach keen hutt, fëllt w.e.g. folgende Formulaire aus:

» Benotzerkonto ufroen

N.B. Persounen, déi schon ee Benotzerkonto fir d'Rubrik "Schoulmusek" op inecc.lu hate, kënnen dëse weider benotzen.