Op ma(k)edra wiesselen

Forum


An dëser Rubrik fannt Dir ee Forum fir den Austausch mat der MimaMu-Equipe, mä virun allem fir den Austausch ënnerteneen.

De Forum steet just Persounen aus dem lëtzebuerger Educatiounswiesen zur Verfügung (Enseignanten, Educateuren, …)
Dir braucht ee Benotzerkonto fir Iech unzemellen. Fals Dir nach keen hutt, fëllt w.e.g. folgende Formulaire aus:

» Benotzerkonto ufroen

Info: Persounen, déi schonn ee Benotzerkonto fir ma(k)edra hunn, kënnen deen och bei mimamu benotzen.