mimamu.lu & makedra.lu

Zum mimamu Site

Op dëser Säit fannt Dir vill flott Iddie ronderëm d’musikalesch Fërderung; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechtert d’Land lafen.

Zum makedra Site

Op dëser Säit fannt dir vill flott Iddie ronderëm d‘Fërderung am Beräich vum Theater; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechter d’Land lafen.


News


11.06.2021

Futtballslidd!

Pünktlech fir d'EM fannt dir elo d'Lidd Allez-allez! op mimamu.lu.
04.06.2021

Neit Material

Juni 2021

01.06.2021

Wellerman

Den Internet-Hit elo fir Boomwhackers op mimamu.lu
11.05.2021

Grooves...

...fir tëschenduerch!

Dräi Niveauen &

perfekt fir des Zäit